Untitled Document

Zapraszamy do zapoznania się z osiągnięciami Gminy Warta Bolesławiecka
w dziedzinie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami
Warta Bolesławiecka 40c,
59-720 Raciborowice Górne

Strony internetowe:

www.wartaboleslawiecka.pl


Centrala UG:
(075) 738-95-92; 738-95-97;
738-95-39; 738-95-73
FAX: (075) 738-95-23

urzad@wartabol.plPiękna i czysta gmina Warta Bolesławiecka – hasło dla podejmowanych działań proekologicznych


Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne [J.Kondracki, W. Walczak] i Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego, teren Gminy Warta Bolesławiecka jest położony w Obszarze Zachodniej Europy i Podobszarze Pozaalpejskej Europy Zachodniej. Gmina położona jest w obrębie Prowincji - Niżu Środkowoeuropejskiego. Podprowincji - Niziny Sasko-Łużyckiej oraz Sudeckiej i pogórza Sudeckiego. Makroregion- Nizina Śląsko – Łużycka Północna część gminy leży na obszarze Równiny Chojnowskiej ( Mezoregion ), wchodzącej w skład Niziny Śląsko-Łużyckiej, natomiast południowa leży w obrębie Pogórza Kaczawskiego ( mezoregion), wchodzącego w skład Pogórza Zachodnio-Sudeckiego.
Administracyjnie Gmina Warta Bolesławiecka leży w powiecie bolesławieckim, w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego na obszarze 11 090 ha. Od strony północnej, wschodniej i częściowo południowej graniczy z gminami Gromadka, Chojnów, Zagrodno i Pielgrzymka. Od strony zachodniej i południowo-zachodniej z gminami Bolesławiec i Lwówek Śląski. Gmina ma kształt wydłużony, jej długość w kierunku N-S wynosi średnio 15 km, a szerokość W-E średnio 7 km. Główna miejscowość, w której mieszczą się władze gminy, to Warta Bolesławiecka usytuowana w środkowej części gminy. Gminę tworzy 10 wsi i 11sołectw, w tym jedna Rada Osiedla. Obecnie gminę zamieszkuje 7730 mieszkańców (stan na 31.12.2005r.). Teren Gminy należy w części północnej do Równiny Chojnowskiej, a w części południowej do Pogórza Kaczawskiego. Rejon gminy położony jest w dorzeczu Odry i głównymi ciekami wodnymi są rzeki Bobrzyca, Osika i Brenna. Gmina położona jest przy autostradzie A-4 (Wrocław-Berlin), główne trasy przelotowe to drogi w kierunku: Bolesławca, Chojnowa i Złotoryi.Panorama

Warunki przyrodnicze- Teren Gminy Warta Bolesławiecka charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą. Krajobraz tworzą tu liczne wzgórza i grzbiety wododziałowe, leżące pomiędzy dolinami potoków Osiki i Brenny, będącymi dopływami Bobrzycy i Czerny Wielkiej.

Struktura przyrodnicza (ekologiczna) obszaru i ocena jego bioróżnorodności

Dzięki zróżnicowanej rzeźbie terenu i zróżnicowanym glebom także flora, zespoły i zbiorowiska roślinne są też zróżnicowane. Największą powierzchnię zajmują agrocenozy, głównie pola (63,4 %) i znacznie mniejsze użytki zielone (6,2 %). Ekosystemy wodne zajmują małą powierzchnię, są to głównie stawy, rzeka Bobrzyca oraz potoki Osika i Brenna. Duża ilość cieków to głównie rowy melioracyjne drenujące teren Gminy. Nieliczne są ekosystemy związane z siedliskami podmokłymi. Najwięcej z nich znajduje się w dolinach rzek.
Lasy i grunty leśne zajmują 2 231 ha czyli ok. 20 % powierzchni Gminy tworząc dwa kompleksy w północnej oraz wschodniej części Gminy. Lasy podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu i podlegają nadleśnictwu Bolesławiec, Złotoryja i Lwówek Śląski. Dominują lasy iglaste.


Tereny zalesione w okolicach Jurkowa

Na terenie Gminy istnieją bariery i korytarze ekologiczne. Fragmentacja, czyli brak połączeń między poszczególnymi płatami środowiska naturalnego jest uważana obecnie za jedno z największych zagrożeń dla przyrody. Rzeki, strumienie i ich doliny powinny być bardzo dobrymi korytarzami ekologicznymi. Niestety w wielu przypadkach mają one ograniczone znaczenie, ponieważ na wielu odcinkach w ich dolinach wycięto lasy i zadrzewienia. Stanowią natomiast dobry korytarz dla roślin i zwierząt związanych z siedliskami wodnymi i podmokłymi. W przypadku doliny Bobrzycy przebiegającej przez tereny wylesione funkcje korytarza ekologicznego są znacznie ograniczone. Nieco lepiej przedstawia się funkcjonowanie korytarza ekologicznego wzdłuż dopływu Bobrzycy – potoku Osika, gdzie lasy znajdują się przy krawędzi doliny.
Najcenniejsze gatunki występujące na obszarze Gminy.
Środowisko przyrodnicze Gminy jest bardzo zróżnicowane, sprzyjają temu warunki klimatyczne i położenie geograficzne. Krzyżuje się tu zasięg roślinności i zwierząt subatlantyckich, subkontynentalnych, śródziemnomorskich i borealnych. Najbardziej naturalną formację przyrodniczą stanowią użytki leśne i zadrzewione (19,7 % ogólnej powierzchni gminy), składające się w większości z drzewostanów iglastych (sosna zwyczajna, czarna, jodła, daglezja, modrzew, świerk) i w mniejszości z gatunków liściastych (dąb, buk, brzoza, grab, klon, lipa, jesion, olcha). Lasy te są bogate w runo leśne.

Istniejące chronione obszary.

Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka występują różne formy ochrony przyrody :
obszar chronionego krajobrazu, tzn. „terenu o wyróżniających się cechach krajobrazowych i przyrodniczych, o stosunkowo łagodnych ograniczeniach, zapewniający stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych” ,indywidualne formy ochrony przyrody, które obejmują pomniki przyrody i zespoły przyrodniczo - krajobrazowe. Obiekty te odznaczają się szczególnymi wartościami naukowymi, kulturowymi, historyczno - pamiątkowymi, krajobrazowymi,

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

W okolicach Jurkowa znajduje się część Obszaru Chronionego Krajobrazu "Grodziec". Całość obszaru obejmuje powierzchnię 2180 ha, z czego 960 ha stanowią lasy. Występują tu takie gatunki roślin chronionych jak: listera jajowata, buławnik czerwony, podkolan biały, konwalia majowa, widłak. Jeśli chodzi o faunę chronioną to są tu między innymi: trzmiele, jaszczurki, zwinki, ropuchy, sowy. Dominującym elementem tego obszaru jest Wzgórze Grodziec, stanowiące reliktową formę wulkaniczna, posiadające dużą wartość naukową.
W Gminie Warta Bolesławiecka znajdują się dwa kompleksy parków zamkowych :
w Warcie Bolesławieckiej i w Tomaszowie Bolesławieckim.
Na ich terenie znajduje się wiele pięknych drzew, ale tylko niektóre z nich objęte są ochroną.

Stan środowiska i jego monitoring.

Ochrona przyrody- Środowisko przyrodnicze Gminy jest bardzo zróżnicowane, sprzyjają temu warunki klimatyczne i położenie geograficzne. Krzyżuje się tu zasięg roślinności i zwierząt subatlantyckich, subkontynentalnych, śródziemnomorskich i borealnych. Najbardziej naturalną formację przyrodniczą stanowią użytki leśne i zadrzewione (19,7 % ogólnej powierzchni gminy), składające się w większości z drzewostanów iglastych .
Aktualne podjęte działania w kierunku zachowania obszarów i obiektów chronionych, ciągłości systemów ekologicznych , równowagi pomiędzy realizacją celów ochronnych a formą własności prywatnej to przyjęcie Programu Ochrony Środowiska ora Planu Gospodarki Odpadami . Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie tworzenia parków gminnych oraz tworzenia form ochrony przyrody.
Ochrona powietrza - Zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Warta Bolesławiecka spowodowane jest głównie przez następujące czynniki :
• emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych,
• zabudowę miejscowości (niska emisja),
• emisję niezorganizowaną,
• sieć dróg,
• emisję transgraniczną.

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są przede wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw.Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła jest najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa. Gmina w ok. 70 % jest zgazyfikowana. Pozostałe 30 % korzysta głównie z węgla do celów grzewczych. Zanieczyszczenia emitowane są emitorami o wysokości około 10 m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy. Na obszarze Gminy nie występują obiekty mogące stanowić istotne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza. Niewielki udział w zanieczyszczeniu powietrza mają środki transportu. Ruch pojazdów na terenie Gminy jest umiarkowany lub niewielki. Zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu ograniczają się jednak do wąskiego pasa wzdłuż ciągów komunikacyjnych, powodując tam lokalne skażenie gleb, roślinności i wód, Tereny Województwa Dolnośląskiego, a tym samym tereny Gminy Warta Bolesławiecka są szczególnie narażone na intensywne oddziaływanie zanieczyszczeń z zagranicy, szczególnie z Niemiec i Czech. Wynika to z uprzemysłowienia tych regionów i kierunku wiatrów (przeważają wiatry z sektora zachodniego i południowo-zachodniego). Z naszego kraju także są przenoszone zanieczyszczenia na teren Niemiec i Czech. Zanieczyszczenia związane z rolnictwem obejmują wszelkie zanieczyszczenia spowodowane stosowaniem zwłaszcza środków ochrony roślin, zwanych pestycydami i nawozów sztucznych, których cząstki przedostają się do powietrza w trakcie opylania lub opryskiwania roślin. Na terenie Gminy nie występują problemy związane z hałasem przemysłowym, lokalnie występują problemy hałasu komunikacyjnego. Monitoring aktywny prowadzony jest w powiecie i dotyczy pomiaru dwutlenku azotu i pyłu PM10. Monitoring pasywny jest prowadzony na terenie Gminy.
Wody powierzchniowe.- Wody powierzchniowe niemalże z całej powierzchni terenu Gminy Warta Bolesławiecka odprowadzane są przez rzekę Bobrzycę (przepływającą przez Raciborowice Dolne i Górne, Iwiny, Lubków, Tomaszów Bolesławiecki na długości 16,5 km) i potok Osika (przepływający przez Wartowice, Wartę Bolesławiecką i Tomaszów Bolesławiecki na długości 5 km), będący lewobrzeżnym dopływem Bobrzycy oraz potok Brenny (przepływający przez Szczytnicę i Wilczy Las na długości 5,7 km), prawobrzeżny dopływ Czarnej Wody. Bobrzyca stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Bóbr. Rzeka bierze swój początek na Pogórzu Kaczawskim na wysokości ok. 350 m npm. Na całej długości przepływającej przez grunty Gminy Warta Bolesławiecka jest ona uregulowana. Płynie wąskim korytem w wyciętym podłożu czwartorzędowym.
Wody powierzchniowe na obszarze Gminy Warta Bolesławiecka stwarzają niewielkie zagrożenie powodziowe. Na podsiąkanie i zalewanie wodami powodziowymi narażone są przede wszystkim tereny położone w sąsiedztwie doliny Bobrzycy. Stawy hodowlane, które stanowią również funkcję zbiorników retencyjnych oraz sieć rowów melioracyjnych i drenarskich o długości 75,0 km wpływają na obniżenie potencjalnego zagrożenia powodzią.
Stan wód powierzchniowych mieści się w granicach I – III klasy czystości Główne źródła zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych stanowi spływ powierzchniowy związków azotowych , fosforowych oraz środków ochrony roślin z gruntów ornych. Zjawisko takie ma miejsce nawet podczas niewielkiego opadu deszczu. Związane jest to ze znaczną różnicą terenu , przebiegającej w wzdłuż koryta rzeki . Istotny wpływ na chemizm i stan sanitarny wód powierzchniowych mają zrzuty z oczyszczalni ścieków i wody z odwodnienia kopalni anhydrytu.
Wody podziemne - Wody podziemne w zależności od głębokości występowania, dzielą się na wody przypowierzchniowe i głębinowe.

Wody przypowierzchniowe występują na terenie gminy w trzech strefach zalegania
w zależności od głębokości. Pierwsza strefa obejmuje poziom zalegania na głębokości od
0 do 2 metrów głębokości. Jest ona zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie cieków,
a ciągnie się równolegle do doliny rzeki Bobrzycy. Zmiany głębokości w ciągu roku nie przekraczają tu 2 metrów. Druga strefa obejmuje poziom zalegania wód gruntowych na głębokości od 2 do 5 m. Ciągnie się ona wzdłuż strefy pierwszej, równolegle do niej. Obejmuje ona swym zasięgiem obszar występowania dopływów Bobrzycy i Czarnej Wody. Trzecia strefa obejmuje poziom zalegania wód na głębokości od 5 do 10 m.. Stanowi ona gęstą sieć cieków przypowierzchniowych, płynących w głęboko wygiętych dolinach występujących na Pogórzu Kaczawskim. Są to wody nie nadające się do celów konsumpcyjnych, z uwagi na niestabilny skład fizyko-chemiczny oraz niewielkie ich ilości. W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej rud miedzi przez Zakład Górniczy „KONRAD” w Iwinach, wody trzecio- i czwartorzędowe z powierzchni 75 km2 systemem drenażowym były ujmowane wyrobiskach eksploatowanej kopalni „KONRAD” w Iwinach, a następnie otwartym kanałem powierzchniowym odprowadzane do rzeki Bobrzycy. Obecnie trwa likwidacja kopalni oraz zatapianie zrębów górniczych. Wody podziemne ze względu na duże zasoby oraz wysoką jakość są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę do picia.Systematycznie prowadzony jest monitoring w celu likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników antropogenicznych na wody podziemne.

Zaopatrzenie w wodę.- Gmina Warta Bolesławiecka jest zwodociągowana w 100 %. Właścicielem sieci wodociągowej jest Gmina Warta Bolesławiecka, natomiast sieć administrowana jest przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalny w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie. Sieć wodociągowa jest zasilana z trzech niezależnych ujęć . Ujęcia można podzielić na własne i zewnętrzne ( obce) . Ujęcia własne stanowią cztery studnie głębinowe zlokalizowane w Warcie Bolesłwieckiej ,w Wartowicach i w Tomaszowie Bolesławieckim . Łączna wydajność zasobów eksploatacyjnych szacowana jest na 71 m3/h , co stanowi 1704 m3/d. Dla około 5 500 mieszkańców gminy, woda jest dostarczana w ramach szkód górniczych .Analizując zasoby własne z potrzebami gminy można stwierdzić, że są one nie wystarczające pod względem obecnego zapotrzebowania. Nie dają jednak żadnej możliwości perspektywicznego rozwoju , oraz tendencji zwiększonego poboru wynikającego z postępu technicznego. Należy rozważyć potrzebę rozbudowy ujęcia o nowe studnie głębinowe. W celu racjonalnego zużycia wody należy dążyć do wyeliminowania – w jak najkrótszym czasie - ubytków wody poprzez opomiarowanie przyłączy domowych. Ciągły nadzór nad jakością wody w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzi GZGK w Lubkowie oraz PPIS w Bolesławcu w ramach monitoringu państwowego.

Gospodarka ściekowa.- Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka jest uporządkowana gospodarka ściekowa w 100 %. Gmina jest skanalizowana , a ścieki odprowadzane z nieruchomości są oczyszczane w dwóch mechaniczno- biologicznych oczyszczalniach . System kanalizacji sanitarnej posiadają wszystkie miejscowości tj.: Raciborowice Dolne i Górne, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Lubków, Iwiny, Szczytnica , Wilczy Las , Wartowice i Jurków. Łączna długość wraz z przyłączami wynosi 143,8 km, ilość przepompowni strefowych -34 szt. Sieć wybudowana jest z rur z tworzywa sztucznego z PVC. Studnie sanitarne zostały zabudowane z prefabrykatów betonowych i z tworzywa sztucznego. Ścieki są odprowadzane systemem sieci sanitarnej do dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków i tam poddawane są procesowi oczyszczania. Zdolność technologiczna oczyszczalni wynosi 1772 m3/d . Obecnie oczyszczalnia w Tomaszowie wykorzystana jest 67% , a w Raciborowicach Dolnych w 75 % . Właścicielem sieci i urządzeń kanalizacyjnych jest Gmina, natomiast urządzenia sanitarne administrowane są przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Ochrona ziemi i gleb.- Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka występuje kompleks gleb bielicowych wytworzonych z piasków, glin i iłów, lessów i utworów lessowych (60 %) oraz gleb brunatnych wytworzonych z lessów (34 %), a także mady (4 %) i czarne ziemie (2 %) [wg danych z Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka]. Gleby bielicowe charakteryzują się silnym zakwaszeniem powierzchniowym, rozpadem glinokrzemianów i ługowaniem w głąb wszystkich składników poza krzemionką. Gleby brunatne zaś charakteryzują się profilem niezróżnicowanym, bez poziomu wymagania. Gleby te są zaliczane do I, II, III, i IV klasy bonitacyjnej (bardzo dobre, dobre i średnie). Dzięki takim warunkom glebowym
i klimatycznym gmina ma predyspozycję do typowej specjalizacji rolniczej.

Odpady komunalne - .Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka działają dwa składowiska odpadów komunalnych w Raciborowicach Dolnych, Tomaszowie Bolesławieckim . Składowiska zajmują powierzchnię całkowitą 1,86 ha ,powierzchnia czynna służąca bezpośrednio do składowania odpadów wynosi ok. 1.11 ha.. Składowisko w Raciborowicach Dolnych wyposażone jest w system odgazowania w postaci komina. Prowadzony jest na tych składowiskach monitoring wód podziemnych, odcieków , powietrza, osiadania. Odcieki wywożone są systematycznie taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków i tam poddawane są procesowi oczyszczania. Składowisko w Tomaszowie Bolesławieckim nie posiada wagi i brodzika dezynfekcyjnego oraz nie pracuje na nich kompaktor . Natomiast składowisko wyposażone jest w spychacz i spycharko- ładowarkę, która wyrównuje teren składowisk. Łączna ilość zdeponowanych odpadów wynosi ok. 20 tys. m3, z tego w ostatnim 2004 roku zdeponowano na nich ok. 2060 m3 odpadów. Łączna ilość zdeponowanych odpadów do końca 2004 roku na tych składowiskach , wynosi 20 tys. m3, z czego w ostatnim roku złożono na nich ok. 2 060 m3. W 2004 roku skratki oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe ( 48,5Mg) przekazane zostały na składowisko odpadów w Raciborowicach, z tego 10,9 Mg – skratki na wydzieloną na składowisku kwaterę.

Sytuacja społeczno –gospodarcza

Gmina Warta Bolesławiecka należy do średniej pod względem zaludnienia gmin województwa dolnośląskiego i jest czwartą gminą w powiecie bolesławieckim (drugą po Bolesławcu z gmin wiejskich). Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Gminę Warta Bolesławiecka zaliczono do V (czyli „prawie najsłabszej”) grupy. Na taką ocenę wpłynął m.in. niski wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Wiodącą funkcją gminy pozostaje jednak rolnictwo, pomimo że walory produkcyjne przestrzeni rolniczej gminy ocenić można co najwyżej jako przeciętne, a udział rolnictwa
w dochodzie budżetu Gminy nie przekracza 10 %. Podstawą dotychczasowego rozwoju Gminy było wykorzystanie posiadanych zasobów naturalnych. Niestety z różnych przyczyn część z nich, jak zasoby wody pitnej uległy stałej lub przynajmniej długoletniej degradacji, a inne nie są wykorzystywane na skutek niesprzyjających warunków gospodarczych.
Działania władz gminnych są skierowane na rozwój przedsiębiorczości, głównie
z uwagi na konieczność stworzenia mieszkańcom Gminy odpowiedniego poziomu życia, co jest możliwe poprzez tworzenie stałych miejsc pracy.

Działania Gminy Warta Bolesławiecka na rzecz ochrony przyrody

- realizacja inwestycji proekologicznych ( wodociągi, kanalizacja , oczyszczalnie ścieków, gazyfikacja) , które w ogromnym stopniu ograniczyły degradację środowiska naturalnego , zapewniły czystość wód a przez ochronę ekosystemu wodnego , czystość powietrza mającego wpływ na ekosystem leśny, świat roślin i zwierząt;
- prowadzenie polityki w kierunku zachowania walorów środowiska przyrodniczego poprzez przyjęcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :
- minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody) – maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.75;
- zakazu lokalizowania w granicach działek obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych na podstawie przepisów szczególnych do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska przyrodniczego ;

- dopuszczalności na terenie objętym planem wszelkich działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego niezależnie od tego czy są one bezpośrednio związane z ustaloną funkcją terenu;
- dopuszczalności przeznaczenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno – wypoczynkowo-sportowe ( ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe);
- nakazu na terenach zieleni urządzonej prowadzenia usuwania drzew lub wykonywania robót ziemnych w ich pobliżu w sposób nie szkodzący drzewom ;
- nakazu prowadzenia uzupełniającego nasadzania zieleni w granicach terenu w sposób nie naruszający istniejących wartości środowiska przyrodniczego.
¦ współfinansowanie powiatowego systemu ścieżek rowerowych w kwocie 5.000,00 zł.

Na terenie Gminy Warta Bolesławiecka występują tereny zdegradowane , które są efektem działalności Zakładów Górniczych KONRAD .Kopalnia została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 1998 roku. Pozostałe po przeróbce rud miedzi składowiska odpadów flotacyjnych oraz składowisko skały płonnej wymagają rekultywacji. Celem rekultywacji jest zapewnienie bezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi oraz wyeliminowanie oddziaływań ze strony składowisk na środowisko.

Tabela 20.

Powierzchnia terenów do rekultywacji oraz powierzchnia zrekultywowana
w Gminie Warta Bolesławiecka w roku 1994 i 2004


Składowiska odpadów flotacyjnych zlokalizowane są:
- składowisko nr 1 o powierzchni 108,35 ha w Iwinach;
- składowisko nr 2 o powierzchni 17,63 ha w Iwinach;
- składowisko nr 3 o powierzchni 232,43 ha w Warcie Bolesławieckiej;
- składowisko skały płonnej o powierzchni 7,00 ha w Iwinach

Staw osadowy nr 2 w Iwinach

Składowane na składowiskach odpady poflotacyjne to przede wszystkim pyły ilaste lub iły pylaste oraz niewielka domieszka frakcji piaszczystych. Udział frakcji iłowej stanowi 46 – 90% składu odpadów, frakcji piaskowej 10-49%.

Składowiska charakteryzują się :
- dużą zwięzłością składowanych odpadów, która eliminuje pylenie z powierzchni składowisk a tym samym eliminuje uciążliwość składowisk dla powietrza atmosferycznego , gleb i roślin ;
- obecnością minerałów ilastych oraz wysokiego pH powodującą unieruchomienie związków metali ciężkich w opadach a tym samym zapobiegającą zanieczyszczeniu środowiska wodnego;
- wysoką zawartością tlenków wapnia, magnezu i glinu powodująca odporność składowanych odpadów na naturalne lub antropogeniczne czynniki zakwaszające.

Proponowane rozwiązania rekultywacyjne

- dla składowiska odpadów flotacyjnych nr 1 :
- zatrawienie powierzchni pozbawionej roślinności lub ze śladami roślinności;
- uzupełnienie szaty roślinnej na obszarze już pokrytym względnie trwałą roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami.

- dla składowiska odpadów poflotacyjnych nr 2;

- zatrawienie powierzchni pozbawionej roślinności lub ze śladami roślinności;
- uzupełnienie szaty roślinnej na obszarze już pokrytym względnie trwałą roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami.

- dla składowiska odpadów poflotacyjnych nr 3
- zatrawienie powierzchni pozbawionej roślinności lub ze śladami roślinności;
- uzupełnienie szaty roślinnej na obszarze już pokrytym względnie trwałą roślinnością trawiastą oraz drzewami i krzewami.

 

Podjęte działania w kierunku rekultywacji terenów zdegradowanych

Składowisko odpadów poflotacyjnych nr 1

- Przeprowadzono doświadczenia i badania w kierunku określenia gatunków roślin , krzewów i drzew odpowiadających warunkom glebowym składowiska;
- Zatrawiono powierzchnię roślinnością trawiastą i zielną oraz zasadzono drzewa i krzewy .
Działania te przyniosły pozytywny efekt w miejscach o ustabilizowanych stosunkach wodnych. Na pozostałym terenie składowiska przeważają rośliny drzewiaste oraz nieliczna roślinność zielna. Obszary silnie zadarnione przez trawy utrudniają w chwili obecnej spontaniczny wzrost drzew, głównie licznie obsiewającej się brzozy. Na powierzchni składowiska występują liczne siewki , które prawdopodobnie zostaną zagłuszone przez bujnie rozwijające się trawy. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem powstrzymywania naturalnej sukcesji przez rośliny, które sukcesję rozpoczęły. Jednocześnie jest to dowód na to, że przy pomocy traw można szybko i relatywnie tanio doprowadzić do rewitalizacji powierzchni składowiska.

Składowisko odpadów poflotacyjnych nr 2

Teren pokryty roślinnością trawiasta i zielną. W części jest zakrzaczony.
W przyjętym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy teren ten przeznaczony został do rekultywacji kierunku zalesienia.

Składowisko odpadów poflotacyjnych nr 3

Rekultywacja składowiska jest przedsięwzięciem najbardziej kosztownym ponieważ nosi ono miano „ pustyni industriogennej” . Pozbawione jest roślinności wyższej. Etapy działania:

- Pierwszym krokiem w kierunku rekultywacji jest prowadzenie badań i doświadczeń nad doborem roślinności trawiastej i leśnej.
- Kolejnym to przygotowanie gruntu poprzez spulchnianie odpadów do głębokości 30 cm, wyrównanie powierzchni oraz zasilanie podłoża nawozami przedsiewnymi a także uzupełnienie terenu gruntem mineralnym z zewnątrz;
- Zatrawienie powierzchni roślinnością trawiastą i zielną oraz zasadzenie drzew i krzewów .

Składowisko skały płonnej

Składowisko charakteryzuje się niskim stopniem sukcesji wtórnej, a gleba nie jest porośnięta roślinnością w stopniu umożliwiającym ustalenie budujących ją utworów . Składowisko porośnięte jest roślinnością typowo pionierską, a o wybitnie trudnych warunkach siedliskowych, jakie występują na składowisku świadczą kępowo występujące rośliny niższe tj. mchy i porosty. Rośliny te są obok podbiału jedynymi roślinami wkraczającymi na składowisko w sposób naturalny ( sukcesja wtórna). Pozostałe rośliny wkroczyły na składowisko w wyniku zabiegów rekultywacyjnych .Przy składowisku prowadzona jest :
- Rekultywacja techniczna- prace niwelacyjne;
- Nasadzanie roślinności drzewiastejOtrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia


Gmina Warta Bolesławiecka dzięki realizacji inwestycji głównie proekologicznych oraz podejmowanych działaniach na rzecz środowiska uzyskała:

• w roku 1996, 1999 i 2000 nominację do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej i przyznaniem tytułu

• DOLNOŚLĄSKIEGO KLUCZA SUKCESU” za rok 2001 ;

• w roku 1996 I miejsce za realizację inwestycji proekologicznych – oczyszczalnia ścieków w Raciborowicach Górnych;

• w roku 1997 nagrodę w konkursie za najlepszą inwestycje proekologiczną w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi zrealizowaną w województwie legnickim;

• miejsce w gronie 34 gmin w konkursie „GMINA JAKICH MAŁO” – wyróżnienie poprzez zamieszczenie publikacji o wdrożonych usprawnieniach;

• 63 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI ‘99”; 44 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI 2000”; 32 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI 2001”; 40 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI 2002”, 24 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI ‘03” , 40 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI ‘04”, 25 pozycję na liście „ZŁOTEJ SETKI ‘05” - w rankingu liderów samorządowych publikowanej w RZECZYPOSPOLITEJ - gminy najbardziej zaangażowane w nowe przedsięwzięcia inwestycyjne

• tytuł „MISTRZA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ” w 2003 i w 2004 roku;

• 14 miejscem dla najlepiej inwestujących gmin wiejskich w Polsce w 2003 roku;

• przyznaniem Certyfikatu „GMINA FAIR PLAY” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w 2005 roku.

• przyznaniem statuetki dla Gminy Przyjaznej Środowisku w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” w 2006 roku.

• I wyróżnienie za udział w konkursie ekorozwoju „Zielony Laur 2006” przyznane przez Polską Izbę Gospodarczą Ekorozwój za działania proekologiczne

• zakwalifikowanie gminy do ścisłego finału Konkursu „Lider Polskiej Ekologii” 2006/2007

• tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” 2007


 
info and links